Mærkesager

Mine mærkesager handler om den grønne omstilling, som jeg brænder for og har arbejdet med i mere end 20 år:

 • Behovet for radikal grøn omstilling skal være præmissen for al den politik, vi vedtager i folketinget
 • Hurtig grøn omstilling af alle sektorer til ingen eller lav klimabelastning – energi, transport, landbrug, bygninger, industri
 • Meget hurtigere opstilling af vindmølleparker og solceller så Danmark er fossilfri senest i 2035
 • Stoppe olie- og gasjagten i Nordsøen
 • Stop landbrugets forurening af drikkevandet med sprøjtegifte nu og have 100% økologisk produktion senest i 2040
 • 20 pct. natur i Danmark og meget mere vild natur i alle vores statsskove
 • Det skal være billigere, at leve klimavenligt – mens det skal være dyrere at forurene for både producenter og forbrugere
 • Det skal være billigere at købe en elbil og dyrere at købe en fossilbil
 • Danmark skal yde vores fair bidrag til den globale klimakamp – bl.a. ved at øge klimabistanden til udviklingslandene markant

Desuden arbejder jeg selvfølgelig for hele Alternativets regeringsprogram, dvs.:

20 mia. årligt til den grønne omstilling 

Jeg vil arbejde for offentlig investeringer på 20 mia. kr. årligt i grøn omstilling af det danske samfund. De 20 mia. kr. skal i første omgang sikre, at følgende mål nås ved:

Et Danmark på vedvarende energi

 • Udvindingen af fossile brændsler skal afvikles over en 10-årig periode
 • Danmark skal være et fossilfrit samfund på 100 procent vedvarende energi i 2035
 • Drivhusgasudledningen skal være reduceret med mindst 100 procent senest i 2040

Det vil ske ved investeringer i min. 1 GW (hvad der svarer til en stor havvindmøllepark) om året: Vind, bølgeenergi, sol, geotermi, biogas, brint, methanol mv. Investering i at udfase biomasse, så den er fortrængt til et minimum i energiforsyningen inden for 10 år. Ombygning af energisystemet: flere varmepumper, infrastruktur, energilagring mv. Massive energibesparelser i industri og bygningsmasse.

Omlægning af landbruget til økologi

 • 100 procent økologi senest 2040
 • Et landbrug med minimal klimabelastning senest 2040
 • Et miljømæssigt, socialt, innovativt og økonomisk bæredygtigt landbrug

Det vil ske ved investeringer omlægning fra animalsk til overvejende plantebaseret produktion. Udvikling af nye dyrkningsmetoder og afgrøder, Opkøb af landbrugsjord, der skal omlægges til natur

Fossilfri transport 

 • Fossilfri kortdistance transport i 2035
 • Stop for salg af nye fossilbiler senest i 2025
 • Elektrificeret kollektiv transport i 2030

Det vil ske ved, at sænke elafgiften for elbiler, flere ladestandere til elbiler og elbusser, fuldbilsrabat og gratis elbiler over Storebælt, grøn firmabilskat. Investeringer i fossilfri vej- og søtransport i 2025. Penge til bedre cyklisme. Roadpricing

Affaldsfrit samfund i 2040

Det vil ske ved, at hæve jordforureningspuljen til 2 mia. kr. årligt. Investere i genanvendelsesteknologier, pantsystemer mv.

Naturens rettigheder ind i grundloven

Det er nødvendigt, at vi giver naturen nogle grundlæggende rettigheder på lige fod med menneskets rettigheder. Det er det, fordi naturen har en ret i sig selv, men også, fordi naturen går forud for alt andet – fordi vores økosystemer og deres velbefindende er præmissen for vores liv. Naturen skal derfor tildeles sine egne juridiske rettigheder på grundlovsniveau.

Den offentlige sektor i front på grøn omstilling

Offentlige indkøb udgør omkring 15 procent (ca. 310 mia. kr.) af Danmarks BNP og skal i langt højere grad bruges til at drive den grønne omstilling frem. Ved en yderligere fokusering af offentlige indkøb på produkter og services, der er gode for klima, miljø og økonomi, kan vi reducere miljøbelastningen og fremme udviklingen af nye ressourceeffektive teknologier. Derfor skal der nedsættes et nyt Center for Bæredygtige Indkøb, der skal samle indsatsen og systematisk overse omstillingen mod 100 procent bæredygtige indkøb i løbet af næste regeringsperiode. Samtidig skal vi indtænke social ansvarlighed, arbejdsmiljø og etiske regler.